Ekstrakt af Referat af bestyrelsesmøde fredag den 12. januar 2024 kl. 9.30

Deltagere: John Sonberg, Kaj Folke, Kaj Krejlgaard, Grethe Jakobsen, Marianne Philip, Jens Ove Nielsen, Bent Bischoff, Poul Walbjørn, Gitte Drehn, Steen Højlund, Marianne Due (referent)

Dagsorden

Referatet fra mødet den 3. november.                                                                                                                     Venskabskamp med Søllerød er 14. april 2024                                                                                               I øvrigt godkendt.

Vi er ikke forsikringsdækket fordi skabet, hvor bl.a. kortblandemaskinen opbevares, står i et rum, der er tilgængeligt for alle. Besluttet, at den risiko må vi løbe.

Arrangementer

Evaluering af Julearrangementet, 80 deltagere.

Plan for bestyrelsesmiddagen.                                                                                                                                                                                   

Bridge i uge 7. Minimum 8 par. Tirsdag aften og torsdag eftermiddag. Steen lægger oplysningerne på hjemmesiden.

Arrangementet med Mathias Bruun 16. marts 2024. Bent har ansøgt distriktet om tilskud kr. 8.000, som svarer til Mathias’ honorar. Deltagergebyr kr. 50. Emner: Bl.a. modspil. Max antal deltagere 64. Bent er tovholder på projektet, men ”indkalder” hjælp.

Lokaler

Orientering om lokalesituationen i forbindelse med etablering af Frivilligcentret og ændring af fremtidig lokalereservation.

FOMA har fået tilskud fra kommunen kontant og lokale F er ikke længere i spil. FOMA kan fremover reservere lokaler på lige fod med øvrige i Foreningssamvirket.

Nyt møde 22. januar 2024.

Generalforsamling

Generalforsamlingen 30. april 2024. De første forberedelser.

Øvrige emner

Hvordan tiltrækker man nye medlemmer (Marianne P, Bent og Birgitte havde deltaget i møde). Lillerød blev fremhævet som gode til at tiltrække og fastholde medlemmer.

Facebook projektet

Steen orienterer om, at reklameproblemet er løst og projektet startes nu op. Vi kører kampagne i 4 uger efter vinterferien. Introduktion lørdag formiddag marts/april. Pris 50 kr. som dækker kaffe/vand.

Systemkort

Vi er ikke tilfredse med resultatet at vores bestræbelser om systemkort på bordene. Vedtaget at vi tager det op igen ved ny sæsons start.

Episode ved et bridgebord er drøftet. Besluttet at der gives en mundtlig advarsel.

Storedam 2024. Planlagt uge 33. Et medlem skal være Storedammer. Marianne P opfylder det krav og tilslutter sig. Kaj F er tovholder for projektet. Birgitte Drehn vil gerne være med i arbejdsgruppen. Der søges yderligere medlemmer til arbejdsgruppen.

Bestyrelsens underskrift på vedtægterne. Krav fra kommunen.  Tages til efterretning og vedtægterne underskrives på mødet.

Registrering af nøgler m.v. afkrydses på mødet.

Reklame for Velux-fonden i forbindelse med tilskud til kortblandemaskinen.

Fastsættelse af kommende møder. Fremtidige bestyrelsesmøder starter kl. 9.30.

  • Bestyrelsesmiddag 27. januar 2024
  • Bestyrelsesmøde 23. februar
  • Venskabskamp Søllerød 14. april 2024
  • Arrangement Mathias Bruun 16. marts 2024 kl. 13-17
  • Bestyrelsesmøde 22. marts 2024
  • Generalforsamling 30. april 2024

Eventuelt.

Vores stole er blevet renset.

Et medlem ønsker nyhedsbrevet udsendt på mail. Besluttet, at Steen i stedet lægger link på hjemmesiden.


Ekstrakt af Referat af bestyrelsesmøde fredag den 3. november 2023 kl. 9.30 i lokale F.

Deltagere: John Sonberg, Grethe Jakobsen, Marianne Philip, Bent Bischoff, Steen Højlund, Gitte Drehn, Kaj Krejlgaard, Kaj Folke, Jens Ove Nielsen, Poul Walbjørn, Marianne Due (referent)

Dagsorden

· Godkendelse af referat fra sidste møde

Grethe havde kommentar om at vi dropper årspræmier, men bibeholder handicapforbedringspræmier (tilføjes referatet).

Spm. om forsikring – John undersøger krav til aflåsning.

Referatet er derudover godkendt.

· Orientering om afholdt møde vedr. lokaler til Frivilligcenter (Bent)

Bestyrelsen for FOMA, Foreningssamvirket og 2 repræsentanter fra kommunen deltog.

FOMA får eksklusiv ret til lokale D, som skrives ud af aftalen mellem kommunen og Foreningssamvirket.

· Eventuel ændring i turneringskomiteen

Komiteen består af Kaj F, Bent Larsen, Peter Kraunsø samt John.

John deltager ikke i den faglige del. John foreslår, at der indvælges et yderligere medlem. John foreslår Poul, der har indvilget. Bridgeklubbens formand er født sekretær for udvalget. John udarbejder dokument om reglerne, som lægges på hjemmesiden.

· Julearrangement 4. december (Grethe)

Grethe har udarbejdet plan på baggrund af sidste års plan.

· Juleafslutning i klubberne

Sidste spilledag i 51 (bortset fra torsdag, hvor sidste spilledag er den 14.)

· Bestyrelsesmiddag i foråret

27. januar 2024 (der er mentorbridge om formiddagen)

· Arrangement med Mathias Bruun

Bent er tovholder.

Mathias har reserveret 16. marts 2024 (13-17). Bent går i dialog om emner, herunder underholdning, praktik om medier m.v.

Bent søger Distrikt Nordsjælland om tilskud.

· Venskabskamp mod Søllerød

Afholdes 14. april 2024

· Sølvturnering uge 45

· Evaluering af Mentorbridge

Generelt stor tilfredshed

Der etableres tilmeldingsliste for mentorerne

· Orientering om afgørelse i turneringskomiteen

1 strafstik for ikke at alertere en kunstig melding

· Systemkort

I klubreglerne er krav om, at alle skal have et systemkort.

Peter Kraunsø har tilbudt undervisning (max 1 time).

Alle holdledere bør motivere medlemmerne i klubben til at få udarbejdet et systemkort -efterlyser inden hver turnering – hvem har systemkort med.

· Facebook-projektet (Steen)

I bero indtil lovgivning/regler er afklaret.

· Emner fra Nyhedsbrevet

Boblberg – Afventer Allerød kommunes tilmelding (og betaling)

· Justering af klubregler

John har smårettelser – nye klubregler sendes til bestyrelsen

· Kommende møder/arrangementer

Simultanturning i flere kredse 14. januar 2024 og

Dameturnering 10. december opslås på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøde 12. januar kl. 9.30

Bestyrelsesmiddag 27. januar 2024

Bestyrelsesmøde 23. februar kl. 9.30

Venskabskamp Søllerød 14. februar 2024

Arrangement Mathias Bruun 16. marts 2024 kl. 13-17

Bestyrelsesmøde 22. marts 2024

Generalforsamling 30. april 2024

· Eventuelt

Vi har fået den nye kortblandingsmaskine.


Ekstrakt af referat af bestyrelsesmøde 25. aug. 2023 kl. 10 i lokale F

Deltgere: John Sonberg, Kaj Folke, Kaj Krejlgaard, Steen Højlund, Marianne Philip, Jens Ove Nielsen, Bent Bischoff, Gitte Drehn, Marianne Due (referent)

Afbud: Grethe Jakobsen og Poul Valbjørn

Evaluering og opfølgning på generalforsamlingen

Systemkort – skal det være obligatorisk? Ja, det fremgår af klubreglerne.

Holdlederne oplyser på 1. spilledag i sæson, at alle bør have et systemkort, og tilbyder hjælp, hvis nødvendigt.

Orientering om Storedam opholdet.

Kaj orienterede om, at det forløb som planlagt. Tak til Marianne P for kæmpe indsats. Marianne P efterlyser nye emner til ”Storedammer”. Marianne laver oplæg til opfordring.

Den kommende sæson
Status på tilmeldingerne i de enkelte underklubber, alle hold har nærmest fuld tilmelding, kun tirsdag II kan godt optage flere medlemmer.

Kontingentbetalende medlemmer er 230.
Er alt på plads og klar til sæsonstarten – ja, omslag til systemkort er indkøbt

Vi fortsætter med spillekortene indtil videre.

Vi tilbyder at spillerne kan få nyt sæt meldekort eller supplere enkeltkort.

Evt. andet, der skal klares inden sæsonstarten – vi bruger beholdningen af sprit, derefter                                         indkøbes ny pose til holder ved døren.

John har modtaget indbydelse til Mungo Park forestilling med deltagelse af dronningen – Marianne D indtræder i stedet for John.

Eventuel anvendelse af Facebook, jfr. det tidligere fremsendte materiale fra DBf. Se også DBf´s hjemmeside på dette link: https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=26233

Steen laver et oplæg til, hvordan vi kommer videre med vores overvejelser herom.

Mentorbridge – Skal vi gå videre med dette

Ja, det var det stemning for, fx hver den sidste lørdag formiddag i måneden. Marianne P og Bent går videre med sagen.

Resultater på Bridgemate

Klublederen orienterer på første spilledag om den pågældende klubs regler.

Kommende møder

Fredag den 6. oktober kl. 10 og fredag den 3. november kl. 10.